1945 - 1958

Součástí Vojenské nemocnice 1, která ve Střešovicích zahájila svou činnost k 1. 10. 1945, byla i lékárna, která pracovala v prostorách bývalého RTG oddělení.
Až do roku 1950 - 1951 měla tato základní pracoviště:

 • přípravna a expedice léků a léčiv nem. oddělením
 • galenická laboratoř
 • chemicko-analytická laboratoř
 • sklady léčiv a obvazového materiálu
 • kancelář

Po likvidaci hradčanské lékárny převzala lékárna Vojenské nemocnice 1 ve Střešovicích dosavadní zásobovací povinnost hradčanské lékárny vůči útvarům (zásobování na tzv. odběrní knížky) a převzala i prodej léků za hotové vojenským osobám a civ. zaměstnancům voj. správy.

K 1. 1. 1951 a se zahájením platnosti nových předpisů byla "Ústavní lékárna" reorganizována na "Oddělení zdravotnického zásobování". V letech 1954 - 1955 se většina oddělení (kromě skladu obvazů a lék. nástrojů) přestěhovala do nové velitelské budovy, byla zřízena niklovna nástrojů a dílna k opravě zdrav. techniky.

1959 - 1993

Odběr léků byl až do r. 1965 prováděn odbornými odděleními z vlastních sil a prostředků. V letech 1965 - 1971 fungovalo oddělení též jako školicí místo důstojníků - farmaceutů pro atestační přípravu. Následuje další rozvoj požadavků na práci oddělení. Ve snaze o lepší vyjádření nových úkolů v celé obhospodařované oblasti, dochází ke změně názvu oddělení na Oddělení farmacie a zdravotnické techniky. Zásadní organizační změny ve složení oddělení byly provedeny v r. 1969 - 1970.

Pracoviště oddělení farmacie a zdrav. techniky bylo rozděleno na čtyři skupiny:

 • farmacie
 • zdravotnická technika
 • technicko – provozní
 • zabezpečení spádového území

Drobné změny proběhly i ve skupině farmacie. Všechna pracoviště lékárny byla organizována do úseků podle tehdy platné civilní vyhlášky:

 • úsek přípravy a výdeje léků
 • úsek skladů HVLP
 • úsek přípravy steril. roztoků
 • úsek přípravy reagencí
 • analytická kontrolní laboratoř

Jednalo se o vyšší typ lékárny, která zabezpečovala široké spektrum farmaceutické činnosti. Základem byl výdej a příprava léků pro nemocnici.

1994 - 2021

Další organizační změny byly uskutečněny v r. 1994 (zrušena skupina pro zabezpečení spádového území). V letech 1995 - 1996 byla ve stávajících prostorech realizována přestavba oficíny s vybudováním expedičních pracovišť jak pro nemocnici, tak pro veřejnost na recepty a poukazy vč. volného prodeje. V průběhu roku 1996 byla převedena provozně technická skupina (servis, opravy) a nákup ZT pod nově vytvořenou oblast logistického zabezpečení. Oddělení farmacie a zdrav. techniky bylo přejmenováno na "Oddělení farmacie".

V roce 2004 došlo k realizaci přestěhování lékárny do nově vybudovaných prostor.

V roce 2012 došlo k přestěhování Veřejné lékárny do moderních prostorů pavilonu L a současně k rozdělení lékárny na 2 samostatná oddělení:

 • Veřejná lékárna a Zdravotnické potřeby
 • Nemocniční lékárna s 5 odbornými pracovišti – Pracoviště zásob a výdeje léčiv, Pracoviště přípravy léčiv, Pracoviště přípravy cytotoxických léčiv, Pracoviště kontroly léčiv a Pracoviště pro přípravu medicinálních plynů
2022 - současnost

V roce 2022 byly oddělené lékárenské provozy v rámci procesní a personální optimalizace sloučeny zpět do jednotného organizačního celku - Nemocniční lékárny ÚVN s jednotlivými specificky zaměřenými odděleními a pracovišti - který zajišťuje veškerou lékárenskou péči poskytovanou pacientům ÚVN, a to jak ambulantním, tak i hospitalizovaným.